Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

UWAGA!!! Nowe zasady 500+

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2021r. poz. 1981) – dalej jako „Nowelizacja”, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu informuje, że od dnia 1 stycznia 2022 r. rozwiązania prawne dotyczące dotychczasowego „dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego”, jakie przysługiwało na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, przeniesiono wprost do ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019r. poz. 2407) – dalej zwana „ustawą o pomocy państwa” regulującej tzw. świadczenie 500+.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2022 r. do osób albo podmiotów/organów pobierających dotychczas dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego znajdą zastosowanie, w pełnym zakresie, regulacje ustawy o pomocy państwa. Nie wprowadzi to istotnych zmian w zakresie warunków przysługiwania świadczeń z programu “Rodzina 500+” na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Świadczenia te nadal będą przysługiwały temu samemu kręgowi beneficjentów (rodzina zastępcza, prowadzący rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej), bez względu na osiągany dochód i w tej samej wysokości co dotychczas, tj. 500 zł. Zmianie podlegać jednak będzie podmiot zobowiązany do obsługi tych świadczeń, którym będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Na mocy przepisów Nowelizacji w przypadku wniosków o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego złożonych w PCPR do dnia 31 grudnia 2021 r. stosuje się następujące zasady:

  1. wydane już decyzje przyznające dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, których termin końcowy obowiązywania przypada w okresie 01 styczeń – 30 maj 2022r., przedłużane będą z urzędu, przez tut. PCPR,  na okres do dnia 31 maja 2022r;
  2. wydane już decyzje przyznające dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, a których termin końcowy przypada po dniu 31 maja 2022 r. utracą moc obowiązującą z dniem 1 czerwca 2022 r. (z mocy prawa bez wydawania w tym zakresie odrębnych orzeczeń ze strony PCPR);
  3. od dnia 1 stycznia 2022 r. wyłącznie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przysługują uprawnienia
    w przedmiocie obsługi (w tym przyjmowania i rozpatrywania) nowych wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) i dotychczasowego dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

Ponadto informujemy, że wnioski o świadczenia, których wypłata miałaby przypadać od dnia 1 czerwca 2022 r. mogą być składane do ZUS już od dnia 1 lutego 2022 r. 

Podmiot sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem do wniosku o świadczenie wychowawcze powinien dołączyć wystawione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaświadczenie, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Wszystkie wioski kierowane do ZUS składane być muszą w formie przewidzianej w ustawie o pomocy państwa tj. wyłącznie w postaci elektronicznej. Informacje w sprawie sposobu składania nowych wniosków do ZUS w formie elektronicznej zamieszczone są pod adresem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

_______________________

Anna Czerniak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Ostatnio dodane:

Ostatnia modyfikacja:

Skip to content