Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Kontrole w PCPR

Kontrole zewnętrzne

 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

L.p.Jednostka przeprowadzająca kontrolęTemat kontroliData kontroliDostęp do informacji – osoba odpowiedzialna
Kontrole zewnętrzne 2008 r.
1.Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w PoznaniuRealizacja niektórych zadań w zakresie pomocy społecznej przez administrację samorządową powiatów w latach 2007 – 2008 (I półrocze)27.08.2008 r.  -15.10.2008 r.PCPR Poznańul. Zielona 8Maria Stankowskatel. 61 8410-710
2.Wojewódzki Urząd Pracy w PoznaniuOcena prawidłowości
i skuteczności realizacji projektu: “Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego.” w ramach Poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
12.11.2008 r.PCPR Poznańul. Zielona 8Tomasz Woźnicatel. 61 8410-722
Kontrole zewnętrzne 2009 r.
1.Wydział Kontroli Starostwa Powiatowego
w Poznaniu
Ustalenie i przestrzeganie procedur kontroli finansowej w zakresie dokonywania wydatków bieżących
w Rodzinnym Domu Dziecka
2,3,6 kwietnia 2009 r.PCPR Poznańul. Zielona 8Katarzyna Malinowskatel. 61 8410-724
2.Wydział Audytu
i  Kontroli  Starostwa Powiatowego
w Poznaniu
Ustalanie i przestrzeganie procedur kontroli finansowej w jednostce
w zakresie dokonywania wydatków rzeczowych.
7.07. -15.07.2009 r.PCPR Poznańul. Zielona 8Katarzyna Malinowskatel. 61 8410-724
3.Wojewódzki Urząd Pracy w PoznaniuOcena prawidłowości
i skuteczności realizacji projektu: “Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego.” w ramach Poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
12 – 13. listopada 2009r.PCPR Poznańul. Zielona 8Tomasz Woźnicatel. 61 8410-722
Kontrole zewnętrzne 2010 r.
1.Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział w PoznaniuWydział Kontroli Płatników Składek
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń
z tego tytułu.Prawidłowość
i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
05, 06 sierpnia oraz 25-27,30,31 sierpnia2010 r.PCPR Poznańul. Zielona 8Katarzyna Malinowskatel. 61 8410-724
Kontrole zewnętrzne 2011 r
1.Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe sp. z o. o. na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w PoznaniuZapisy księgowe za okres trzech kwartałów 2011 r. pod względem zgodności z polityką rachunkowości, mające wpływ na rzetelne przedstawienie sytuacji finansowej i majątkowej12-14 października 2011 r.PCPR Poznańul. Zielona 8Katarzyna Malinowskatel. 61 8410-724
L.p.Jednostka przeprowadzająca kontrolęTemat kontroliData kontroliDostęp do informacji – osoba odpowiedzialna
Kontrole zewnętrzne 2012 r
1.Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w PoznaniuSprawowanie nadzoru nad działalnością warsztatów terapii zajęciowej oraz nad prawidłowością wykorzystania przez warsztaty środków PEFRON06, 11-19 i 28 czerwca 2012 r.PCPR Poznańul. Słowackiego 8Elżbieta Mazurtel. 61 8410-714
Kontrole zewnętrzne 2013 r
1.Starostwo Powiatowe w PoznaniuRealizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu projektu “Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego.” – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez działania wspierające integrację społeczną i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy (2008-2013).08.04..-12.06. 2013 r.PCPR Poznańul. Słowackiego 8Tomasz Woźnicatel. 61 8410-722
2.Starostwo Powiatowe w PoznaniuKontrola doraźna w związku ze skargą z dnia 24 czerwca 2013 r., która wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Poznaniu15.07.2013 r. – 12.08.2013 r. z przerwą w dniach 29.07-2.08.2013 r.PCPR Poznańul. Słowackiego 8Elżbieta Mazurtel. 61 8410-714
3.Wydział Audytu
i Kontroli Starostwa Powiatowego
w Poznaniu
Kontrola problemowa na temat ustalenia i przestrzegania procedur kontroli finansowej (2011 i 2012 rok)07-18. października 2013 r.PCPR Poznańul. Słowackiego 8Katarzyna Malinowskatel. 61 8410-724
4.Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej Warszawa
Weryfikacja prawidłowości wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego przekazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej środków budżetowych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012.21-25 października 2013 r.PCPR Poznańul. Słowackiego 8Marta Dziurlatel. 61 8410-719
5.Wydział Audytu
i Kontroli Starostwa Powiatowego
w Poznaniu
Kontrola problemowa w Domu Rodzinnym w Swarzędzu na temat ustalenia i przestrzegania procedur kontroli finansowej (2011 i 2012 rok)21-24 października 2013 rokuPCPR Poznańul. Słowackiego 8Katarzyna Malinowskatel. 61 8410-724

                                                Kontrole zewnętrzne 2014 r.

L.p.Jednostka przeprowadzająca kontrolęTemat kontroliData kontroliDostęp do informacji – osoba odpowiedzialna
1.Regionalna Izba Obrachunkowa w PoznaniuKontrola doraźna w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej PCPR w Poznaniu na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.17 luty 2014 do 2.04.2014 r. z przerwami  PCPR Poznańul. Słowackiego 8Katarzyna Malinowskatel. 61 8410-724
2.Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w PoznaniuPrawidłowość realizacji szkoleń, zatrudniania pracowników oraz dokonywania wybranych wydatków ze środków publicznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w okresie od stycznia 2012 do czerwca 2014 r.19 sierpnia do 30 września 2014 r.PCPR Poznańul. Słowackiego 8Justyna Giecołdtel. 61 8410-710
3.Wydział Audytu
i Kontroli Starostwa Powiatowego
w Poznaniu
Realizacja zadania – projekt “Pokonać wykluczenie..”8 grudnia 2014 r.PCPR Poznańul. Słowackiego 8Katarzyna Malinowskatel. 61 8410-724

Kontrole zewnętrzne 2015 r.

L.p.Jednostka przeprowadzająca kontrolęTemat kontroliData kontroliDostęp do informacji – osoba odpowiedzialna
1.Wydział Audytu
i Kontroli Starostwa Powiatowego
w Poznaniu
Prowadzenie ewidencji składników majątku trwałego, likwidacje, prowadzenie inwentaryzacji1-9 czerwca 2015 r.PCPR Poznańul. Słowackiego 8Katarzyna Malinowskatel. 61 8410-724
2.Wydział Audytu
i Kontroli Starostwa Powiatowego
w Poznaniu
Prowadzenie ewidencji składników majątku trwałego, likwidacje, prowadzenie inwentaryzacji15 czerwca .2015 r.PCPR Poznańul. Słowackiego 8Katarzyna Malinowskatel. 61 8410-724
3.Urząd Kontroli Skarbowej w PoznaniuAudyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POKL w zakresie projektu Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym powiatu poznańskiego.POKL.07.01.02-3-005/0823 czerwca 2015 r. do 24 lutego 2016 r.PCPR Poznańul. Słowackiego 8Justyna Giecołdtel. 61 8410-710

 Kontrole zewnętrzne 2016 r.

L.p.Jednostka przeprowadzająca kontrolęTemat kontroliData kontroliDostęp do informacji – osoba odpowiedzialna
1.Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
Organizacja rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie poznańskim27 stycznia do
29 lutego 2016 r.
PCPR Poznańul. Słowackiego 8Justyna Giecołdtel. 61 8410-710
 2.Najwyższa Izba KontroliDepartament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny WarszawaRozeznanie powiatu co do aktualnych i przyszłych potrzeb w zakresie rodzin zastępczych.Działania na rzecz pozyskania osób do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz ich przygotowania gwarantującego odpowiedni standard.Kierowanie dzieci do rodzin zastępczych, finasowanie ich pobytu oraz sprawowanie bieżącego nadzoru.12 maja do15 lipca 2016 r.PCPR Poznańul. Słowackiego 8Justyna Giecołdtel. 61 8410-710
 3.Wydział Audytu
i Kontroli Starostwa Powiatowego
w Poznaniu 
Gospodarka kasowa, gospodarka środkami  ZFŚS, sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach.28 września do5 października 2016r.PCPR Poznańul. Słowackiego 8Katarzyna Malinowskatel. 61 8410-724

                                              Kontrole zewnętrzne 2017 r.

L.p.Jednostka przeprowadzająca kontrolęTemat kontroliData kontroliDostęp do informacji – osoba odpowiedzialna
1.Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w PoznaniuWydział Kontroli Płatników SkładekPrawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.06-20 lipca 2017 r.PCPR Poznańul. Słowackiego 8Justyna Giecołdtel. 61 8410-710

                                                 Kontrole zewnętrzne 2019 r.

L.p.Jednostka przeprowadzająca kontrolęTemat kontroliData kontroliDostęp do informacji – osoba odpowiedzialna
1.Wydział Audytu
i Kontroli Starostwa Powiatowego
w Poznaniu 
Gromadzenie środków publicznych, w tym ustalenie procedur wewnętrznych w zakresie gromadzenia środków publicznych, ustalenia i windykacji należności, ewidencji rozrachunków, zawierania umów związanych z gromadzeniem środków publicznych15 kwietnia do 31 maja 2019 r.PCPR Poznańul. Słowackiego 8Katarzyna Malinowskatel. 61 8410-724
2.Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu SpołecznegoUrząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoOcena prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0021/15 pod względem merytorycznym i finansowym22-25 lipca 2019 r.PCPR Poznańul. Słowackiego 8Jakub Jeżewskitel. 61 2222-902

Ostatnio dodane:

Ostatnia modyfikacja:

Skip to content