Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM na sprzedaż uszkodzonego samochodu Opel Astra Classic II

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1868) oraz Uchwały Nr 2221/2017 Zarządu Powiatu
w Poznaniu  z dnia 28 grudnia 2017r.  w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Poznańskiego.

 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań, zwany dalej Sprzedającym.

 • Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego:

Oferty należy złożyć do dnia 14.06.2024 r. do godz. 15:30 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2024 r.
o godzinie 14:30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań,
pokój 131.

 • Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:

Przedmiotem sprzedaży jest:

–  Samochód osobowy m. Opel Astra Classic II, rok produkcji: 2006 (uszkodzony)

– Pojemność silnika: 1364 ccm

– Przebieg: 185219 km

nr VIN pojazdu: W0L0TGF487G050118

 • Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań w dniach 31.05.2024 r. -13.06.2024 r. w godzinach od 8:00 do 15.00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym
  tel.: 61 84 10 722.
 • Cena wywoławcza, wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego;
  • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty,
    a zwrot następuje na rachunek wskazany w ofercie.
  • Wadium złożone przez Nabywcę zalicza się na poczet ceny.
  • Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
  • Wadium należy wnieść przed upływem terminu złożenia ofert wskazanego w ust. 2, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego nr  93 1030 1247 0000 0000 3458 1012
  • Wadium zostanie uznane za wniesione w terminie jeżeli środki znajdować się będą na rachunku bankowym, o którym mowa w ppkt 5 przed upływem terminu na złożenie ofert;
  • Cena wywoławcza samochodu;  1 500,00 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100).
 • Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:
  • Nabywca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, te złożone później podlegają odrzuceniu.
  • Oferta musi być sporządzona w czytelnej formie pisemnej, w języku polskim na druku Formularza ofertowego (stanowiącego załącznik nr 1) i musi zawierać:
   • imię, nazwisko i adres lub nazwę  (firmę) i siedzibę oferenta,
   • NIP lub PESEL oferenta,
   • oferowaną cenę, która nie może być niższa od ceny wywoławczej i warunki jej zapłaty,
   • numer telefonu oraz adres e-mail oferenta,
   • datę sporządzenia oferty oraz czytelny podpis oferenta, pieczęć nagłówkową firmy (jeśli dotyczy),
   • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
  • Do Formularza ofertowego oferent zobowiązany jest załączyć wydruk lub kserokopię dowodu wpłaty wadium.
  • Ofertę wraz z wymaganymi  dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań: Oferta na sprzedaż składnika ruchomego majątku rzeczowego. Nie otwierać przed dniem 17.06.2024 r. godz. 14:30.

 • Oferta nie podlega zmianie po dacie składania ofert .
  • Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
   • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
   • nie zawiera danych lub dokumentów wg pkt 6, lub są one nieczytelne, niekompletne lub budzą inną wątpliwość, zaś uzupełnienie zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. O odrzuceniu oferty oferent zostanie powiadomiony pisemnie.
 • Od rozstrzygnięć komisji przetargowej nie przysługuje odwołanie.
 • Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu otwarcia ofert, a sprzedaż zostanie potwierdzona umową sprzedaży zawartą wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 • Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,

bez podania przyczyn.

 1. Termin zawarcia umowy sprzedaży: w ciągu 10 dni od dnia wyboru oferty.
 2. Pozostałe informacje:
  1. Sprzedający wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę.
  2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
  3. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez Nabywcę ceny nabycia.
  4. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę sama cenę, komisja przetargowa  postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie złożenia przez oferentów nowej oferty.
  5. Jeżeli pierwszy przetarg nie zostanie zakończony zawarciem umowy sprzedaży, jednostka ogłasza drugi przetarg.
  6. Drugi przetarg przeprowadza się w terminie do 3 miesięcy od dnia zamknięcia pierwszego przetargu. Cena wywoławcza w drugim przetargu może zostać obniżona, jednak nie więcej niż
   o połowę ceny wywoławczej z pierwszego przetargu.
  7. Organizator informuje, iż przedmiot przetargu nie jest objęty jakąkolwiek formą gwarancji oraz rękojmia za wady prawne lub fizyczne zostaje wyłączona w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie.
  8. Przedmiot sprzedaży stanowi pojazd  uszkodzony w wyniku kolizji drogowej i stanowi pozostałość tzw. szkodzie całkowitej orzeczonej przez ubezpieczyciela.  
  9. Transakcja sprzedaży przedmiotu przetargu podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług i dokumentowany jest fakturą „ZW”.

Ostatnio dodane:

Ostatnia modyfikacja:

Skip to content