Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Oferta pracy na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

V.1210. 4. 2023 /P                                                                                                   Poznań, dnia 01.06.2023 r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W POZNANIU 

POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STANOWISK0

KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 8,  60-823 Poznań.

OKREŚLENIE STANOWISKA: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

WYMIAR  ETATU: praca w systemie zadaniowego czasu pracy w wymiarze 1 etatu

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. Udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
  w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2. Organizowanie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 3. Monitorowanie sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
 4. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 5. Udział w ocenie rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy;
 6. Współpraca z Działami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ze środowiskiem lokalnym, w szczególności, ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, ośrodkiem adopcyjnym, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która:

 1. Posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia,   praca socjalna, nauki o rodzinie lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi  w    zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z  zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z  dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący  rodzinny dom dziecka;

 • Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika   z tytułu egzekucyjnego;
 • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Obywatelstwo polskie

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie zawodowe w pracy z dzieckiem i rodziną,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy,

zastępczej, ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy o pomocy społecznej, 

 • samodzielność, komunikatywność, kultura osobista, odporność na stres,
 • umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B (praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego:

–   o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

–   o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie była mu 

    zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci),

– o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika
    z tytułu egzekucyjnego,

–   o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne 

    przestępstwo skarbowe,

–  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji

   ( druk w załączeniu).

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2023 rosobiście w sekretariacie lub pocztą,

na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Słowackiego 8,  60-823 Poznań

lub

przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ pcpr.powiat.poznan.pl

(temat: nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej).

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pracodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Osoby te zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2); zwanego dalej w skrócie ,,RODO’’, informujemy, iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań (w skrócie: ,,PCPR’’), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor PCPR.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@tmpsc.pl
 2. pod numerem telefonu: 882 155 218
 3. pisemnie na adres: ,,TMP’’ s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań, z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych’’.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją celów związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w treści ogłoszenia o pracę.
 2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest:
 3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający w szczególności z przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy; ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych;
 4. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych może okazać się niezbędne do wykonania umowy, której będziecie Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy;
 5. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.: wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ mogą wystąpić sytuacje, w których zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (m.inwizerunku);

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe, co da zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:

 1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów władzy publicznej;
 2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, ochronę danych osobowych, archiwizację i niszczenie dokumentów, usługi pocztowe, kurierskie, a także dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są Państwa dane.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały

zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

 • Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Nie wszystkie Państwa żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. 

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

 • W stosunku do danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 • Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1.  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów ustawowych, w tym art. 221 § 1 Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne.

X. ZAUTMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane

Pobierz jako załącznik:

Ostatnio dodane:

Ostatnia modyfikacja:

Skip to content