Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Przyjmowanie podań drogą elektroniczną

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 17 lutego 2005r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005r. Nr 64, poz. 565 ze zm.) od dnia 17 czerwca 2010 roku podania, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia  mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej jedynie przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione  w następujący sposób:

– bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem,

lub

– profilem zaufanym  ePUAP 

Jednocześnie informujemy, że skargi i wnioski oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej mogą Państwo składać w formie elektronicznej jak dotychczas tj. na adres mailowy:    pcpr@powiat.poznan.pl

Jeżeli chcą Państwo złożyć podanie w formie dokumentu elektronicznego  prosimy skorzystać   z następującej skrzynki podawczej: https://pcprpoznan.eboi.pl 

Od dnia 17 czerwca  2010 roku wszelkie podania (z wyjątkiem skarg i wniosków oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej) przesłane na dotychczasowe adresy skrzynek mailowych, niespełniające wymogów określonych powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ostatnio dodane:

Ostatnia modyfikacja:

Skip to content