Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Podstawy prawne

KAŻDA OSOBA doświadczająca przemocy MA PRAWO do:

  1.  Otrzymania od interweniujących policjantów doraźnego bezpieczeństwa w sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia. (art. 15, 1 pkt. 3 Ustawy o Policji).
  2. Uzyskania informacji od Policjantów: który funkcjonariusz przyjechał na wezwanie (jego numer identyfikacyjny), nazwy i siedziby jednostki podejmującej interwencję.
  3. Wykorzystania dokumentacji z podjętej interwencji policyjnej (notatek służbowych) jako dowodów w sprawie karnej, przeciw sprawcy przemocy.
  4. Zgłoszenia interweniujących policjantów jako świadków w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy.

WYBRANE PODSTAWY PRAWNE  

Art. 207 par. 1 k.k. Znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (ścigane z urzędu). Art. 191 par. 1 k.k. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbą bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (ścigane z urzędu). Art. 197 par. 1 k.k. Kto przemocą lub groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10 (ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego). Art. 209 par. 1 k.k. Kto uporczywie uchyla się od wykonywania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez nie łożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych – podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 (ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego).   

Ratuj się!
Szukaj pomocy!
Prawo jest po Twojej stronie!

Ostatnia modyfikacja:

Skip to content