Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Formy kontaktu z PCPR dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (DZ. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu:

Ponadto, osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przysługuje prawo do skorzystania z usług:

  –  tłumacza PJM (polski język migowy),
  –  tłumacza SJM (system językowo – migowy),
  –  tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).


Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.
 
Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w sekretariacie PCPR, ul. Słowackiego 8 – pokój 122 na I piętrze.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Dyrektor PCPR zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inna formę realizacji przysługujących uprawnień.

Osoby uprawnione mają również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z PCPR. Osobą przybraną może być każda osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw. Prawo, o którym mowa powyżej, może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 182, poz. 1228).

Ostatnio dodane:

Ostatnia modyfikacja:

Skip to content